Regulamin

sklepu internetowego eclectic.pl

Sklep Internetowy www.eclectic.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Kto jest właścicielem sklepu internetowego eclectic.pl?

Właścicielem sklepu internetowego eclectic.pl, jest firma : Future Classic Jacek Zambrowicz, z siedzibą w Konstancinie Jeziorna, przy ulicy Wilanowskiej 9/37. Nip: 123-11-14-885; Regon: 363249899. Adres poczty elektronicznej: info@eclectic.pl.

Słownik pojęć.

Za każdym razem, gdy w regulaminie użyte zostaną następujące pojęcia, oznaczają one:

 • regulamin – niniejszy dokument, określający zasady korzystania ze sklepu internetowego eclectic.pl w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 • sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem eclectic.pl;
 • konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży;
 • konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
 • formularz rejestracji ­ – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie konta;
 • towar konsumpcyjny (Towar) – prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą;
 • formularz zamówienia -­ interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie sposobu dostawy i płatności;
 • sprzedawca – Future Classic Jacek Zambrowicz, z siedzibą w Konstancinie Jeziorna, przy ulicy Wilanowskiej 9/37. Nip: 123-11-14-885; Regon: 363249899;
 • usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta lub chce skorzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez usługodawcę;
 • usługodawca – Future Classic Jacek Zambrowicz, z siedzibą w Konstancinie Jeziorna, przy ulicy Wilanowskiej 9/37. Nip: 123-11-14-885; Regon: 363249899;

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem elektronicznym www.eclectic.pl

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

 • prowadzeniu konta w Sklepie internetowym,
 • umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

Zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez usługodawcę jest bezpłatne.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta w sklepie internetowym zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na złożeniu Zamówienia w Sklepie internetowym przy pomocy formularza zamówienia, ulega wygaśnięciu z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na: prowadzeniu konta,umożliwieniu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinforomatycznym  którym posługuje się usługodawca.

Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 3. adres elektroniczny.

Usługa Konto

1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji (aby się zarejestrować niezbędna jest akceptacja regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych).

2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: adres e-mail oraz Hasło.

3. Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie, zmianę hasła, zamianę danych kontaktowych.

4. Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest dobrowolnie na czas nieoznaczony.

5. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@eclectic.pl.

Usługa interaktywny formularz

1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (po dodaniu Towaru do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym).

2.Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3. Aby złożyć zamówienie, klient musi wykonać trzy następujące czynności: a. dodać produkty do koszyka (przy każdym produkcie znajduje się przycisk “dodaj do koszyka”), b. po kliknięciu w ikonę koszyka (prawy górny róg strony internetowej), klient musi kliknąć przycisk “zamawiam”; c. po przejściu na stronę koszyka i wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych, aby złożyć zamówienie klient powinien kliknąć przycisk: “zamawiam i płacę”. Do tego momentu istnieje możliwość modyfikowania zamówienia. Po tym etapie, modyfikacja zamówienie w sklepie internetowym nie jest możliwa.

4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności
intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Usługodawca podejmuje wszelkich starań, aby sklep internetowy działał poprawnie, jednak z różnych względów (zależnych i niezależnych od usługodawcy), mogą pojawić się problemy z funkcjonowaniem sklepu. W takim przypadku usługobiorca może złożyć reklamację. Reklamacje na funkcjonowanie sklepu internetowego eclectic.pl, mogą być składane telefonicznie pod numerem: +48 504 528 288 lub mailowo na adres: info@eclectic.pl.

Ustosunkowanie się usługodawcy do reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji.

Warunki zawierania umowy sprzedaży

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.eclectic.pl przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
 3. Cena produktu nie zawiera kosztu przesyłki. Koszty te są ustalane indywidualnie dla każdego zamówienia i określone są w fakturze proforma, którą usługobiorca otrzyma od usługodawcy po złożeniu zamówienia za pomocą strony internetowej.
 4. Umowa sprzedaży zostanie zawarto dopiero w momencie uiszczenia przez Usługobiorcę kwoty wyszczególnionej w fakturze proforma. Jeżeli klient nie akceptuje jakiejkolwiek kwoty zawartej w fakturze proforma, ma możliwość anulowania zamówienia mailowo na adres: info@eclectic.pl, telefonicznie pod numerem: +48504528288. Zamówienie zostanie anulowane automatycznie w przypadku braku wpłaty kwoty określonej na fakturze proforma w ciągu 7 dni od jej otrzymania od usługodawcy
 5. Zamówienia telefoniczne składane mogą być pod numerem +48504528288, w godzinach od 8.00 do 21.00
 6. Aby uznać umowę sprzedaży za zawartą, spełnione muszą być następujące warunki: usługobiorca musi złożyć zamówienie (za pomocą strony internetowej lub telefonicznie) > usługodawca na podstawie złożonego zamówienia, musi przesłać usługobiorcy fakturę proforma, w której wyszczególnione będą wszystkie koszty realizacji zamówienia > usługobiorca na podstawie przesłanej faktury proforma musi opłacić na konto usługodawcy opłatę za zamówione towary. Od momentu wpłacenia przez usługobiorcę kwoty określonej na fakturze proforma, zaczyna obowiązywać umowa sprzedaży, która wygasa w momencie spełnienia świadczeń przez każdą ze stron, nie wyłączając postanowień i zasad w zakresie odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności za wady (rękojmi). Po opłaceniu kwoty z faktury proforma, nie ma możliwości zmiany specyfikacji zamówienia (koloru, rozmiaru, rodzaju tapicerki itp.)

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1 ]c, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić drogą mailową na adres: info@eclectic.pl lub pisemnie na adres: eclectic.pl, Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 21F, kod pocztowy 05-520.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient (lub inna, trzecia osoba wskazana przez klienta) wszedł w posiadanie Towaru. W przypadku gdy klient rezygnuje z świadczenia usług, termin na rezygnację biegnie od dnia podpisania umowy.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane Płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraził zgodę na inną formę zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, do momentu otrzymania produktu, lub do momentu dostarczenia mu potwierdzenia nadania towaru przez klienta.
 7. Klient ponosi koszty zwrotu towaru i odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w czasie transportu.
 8. W przypadku gdy towar został dostarczony bez widocznych wad i defektów, klient jest odpowiedzialny za dostarczenie go w takim samym stanie w jakim został on dostarczony.
 9. Konsument ma obowiązek do zwrotu towaru z którego rezygnuje, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.
 10. Konsument jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z korzystania z towaru w sposób wykraczający poza użytkowanie niezbędne do stwierdzenia wszelkich cech produktu.
 11. Towar który jest nieprefabrykowany, wykonany według specyfikacji klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlega prawu do zwrotu. Inne przykłady produktów nie podlegających zwrotowi opisane zostały w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).

Sposoby i terminy płatności

W sklepie internetowym eclectic.pl możliwa jest opłata zamówienia za pomocą przelewu bankowego. Dane do przelewu załączone są do faktury proforma, którą usługobiorca otrzyma od usługodawcy po złożeniu zamówienia. W przypadku braku płatności na kwotę określoną na fakturze proforma w ciągu 7 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

Sposoby i terminy dostawy oraz odbioru towaru

 1. Dostawa produktów możliwa jest na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa produktów realizowana jest firmą kurierską lub transportem własnym eclectic.pl. O sposobie dostawy, klient informowany jest na fakturze proforma, którą otrzyma od usługodawcy po złożeniu zamówienia za pomocą sklepu internetowego. W przypadku braku informacji o terminie dostawy na fakturze proforma, obowiązuje termin realizacji podany na stronie internetowej.
 3. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy, pod adresem: Eclectic.pl, Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 21F, 05-520 Konstancin – Jeziorna. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
 4. Termin realizacji zamówienia, liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez usługobiorcę na koncie usługodawcy.

Reklamacja produktu

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu rzecz wolną od wad fizycznych lub prawnych.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Sprzedawca odpowiada za wadę towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi (Konsumentowi).
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: mailowo na adres info@eclectic.pl, pisemnie na adres: eclectic.pl, Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 21F. Kod pocztowy 05-520. Zaleca się aby w reklamacji klient zawarł następujące informacje: rodzaj stwierdzonej wady, okoliczności stwierdzenie istnienia wady, żądania sposobu doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową sprzedaży, danych kontaktowych usługobiorcy. Powyższe wymogi stanowią jedynie zalecenia dla usługobiorcy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 7. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

Reklamacja produktu

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu rzecz wolną od wad fizycznych lub prawnych.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 3. Sprzedawca odpowiada za wadę towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi (Konsumentowi).
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: mailowo na adres info@eclectic.pl, pisemnie na adres: eclectic.pl, Konstancin Jeziorna, ul. Warszawska 21F. Kod pocztowy 05-520. Zaleca się aby w reklamacji klient zawarł następujące informacje: rodzaj stwierdzonej wady, okoliczności stwierdzenie istnienia wady, żądania sposobu doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową sprzedaży, danych kontaktowych usługobiorcy. Powyższe wymogi stanowią jedynie zalecenia dla usługobiorcy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 7. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie przedsiębiorców, klientów i usługobiorców, nie będących konsumentami

 1. Sprzedawca może odstąpić od realizacji umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem, w ciągu 14 dni od zawarcia takiej umowy. W takim przypadku umowę uznaje się za nieważną.
 2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy sprzedaży, po stronie klienta niebędącego konsumentem, nie powstają żadne roszczenia względem sprzedawcy.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego
  roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi
  odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem niebędącym konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

Dane osobowe, polityka prywatności i polityka cookies.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych zawartych w systemie informatycznym sprzedawcy, a zbieranych za pomocą sklepu internetowego jest sprzedawca, tj. firma Future Classic Jacek Zambrowicz. Dane zawarte w systemie wykorzystywane są wyłącznie do obsługi i realizacji zamówień, składanych w sklepie internetowym eclectic.pl. Administrator danych zapewnia że dane osobowe przechowywane są w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo. W tym celu w całym sklepie wdrożony został certyfikat SSL, dzięki któremu dane wprowadzane do systemu są szyfrowane. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy, które są:  
niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, jedynie po usunięciu danych identyfikujących Usługobiorcę,
niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi.
 Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.
 Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Polityka prywatności

 1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Sklep zbiera następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu. Powyższe dane zbierane są dopiero w momencie składania zamówienia. Przeglądanie strony, produktów nie wymaga podania danych osobowych. Dane osobowe podane w momencie złożenia zamówienia, mogą być przechowywane w systemie po tym zdarzeniu, w celu ułatwienia klientom dokonywania zakupów w przyszłości.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz zadania usunięcia ich z bazy danych sklepu. Aby dokonać aktualizacji należy zalogować się w serwisie www.eclectic.pl, podając swój adres e-mail i hasło.

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Future Classic Jacek Zambrowicz z siedzibą pod adresem ul. Wilanowksa 9/37, Konstancin Jeziorna 05-520.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
* Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska, źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/